Історія

Сєверодонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Інститут є учбовим підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ) і був створений у Сєвєродонецьку у 1997 році за сприяння виконкому міської ради ініціативною групою учених, яку очолив тодішній директор Сєверодонецького хіміко-механічного технікуму, заслужений вчитель України, професор МАУП - В'ячеслав Михайлович Абражаєв.

Необхідність у новому вищому навчальному закладі була обумовлена гострою нестачею сучасних спеціалістів-менеджерів, які б володіли глибокими знаннями в галузі економіки і управління та спеціалістів-юристів, компетентних в питаннях комерційного та трудового права.

Новий вищий навчальний заклад спочатку виник як навчально-координаційний центр для підготовки студентів заочної форми навчання з контингентом студентів усього три особи, а вже у 1999 році представництво МАУП перетворено у Сєверодонецьку філію Міжрегіональної Академії Управління персоналом (СФ МАУП).

На початку роботи та подальшому розвитку Сєверодонецької філії МАУП активну участь прийняв професор, заступник голови Партії промисловців і підприємців України, член Президії Українського союзу промисловців і підприємців, член Ради товаровиробників та роботодавців при Президентові України, Голова Президії Луганської обласної громадської організації «Регіон», Президент Луганського обласного благодійного фонду духовного розвитку «Данко»,  Президент холдингової компанії «Мрія-Інвест», член-кореспондент Академії будівництва України Володимир Олександрович Грищенко. Його підтримка, досвід та організаційний талант відіграв велику роль у розвитку філії.

У 1999 році при підтримці президента Українського союзу промисловців і підприємців А.К. Кінаха, голови Луганської обласної державної адміністрації О.С. Єфремова, Сєверодонецького міського голови В.О. Грицишина у філії була відкрита денна форма навчання.

Динамічний розвиток Сєверодонецької філії МАУП у великій ступені був обумовлений допомогою створеної при філії Координаційної ради, котру очолив тодішній міський голова, к.е.н. Володимир Омелянович Грицишин. До складу Координаційної ради увійшли керівники найбільших підприємств та установ міста Сєвєродонецька та регіону: тодішній Генеральний директор АТ «Імпульс» В.Г. Ракітін, прокурор м. Сєвєродонецька В.А. Глаговський, голова Сєвєродонецького міського суду В.Д. Губанов, Голова правління ВАТ «Об’єднання склопластик» М.Г. Нєстєров, директор ДП НДІ «Хімтехнологія» П.П. Борисов   та інші.

Згодом член Координаційної ради В.Г. Ракітін очолив  Сєверодонецьку філію  МАУП. Під його керівництвом філія суттєво розширила матеріальну базу, вдвічі возріс студентський контингент та штатний викладацький склад, у зв’язку з чим, у 2006 році була перетворена у Сєверодонецький інститут МАУП.    За минулі роки в порівнянні з першим 1997/1998 навчальним роком студентський контингент СІ МАУП виріс більш ніж в 12 разів. Треба сказати, що керівництво СІ МАУП у всі ці роки строго дотримувалося ліцензійних обсягів прийому студентів.

Таким чином, у 2006 році філія була реорганізована в інститут з чисельністю студентів більше 1000 осіб і зайняло достойне місце серед вищих навчальних закладів міста та регіону.

У різні роки директорами СІ МАУП були:

На теперішній час Сєверодонецький інститут МАУП володіє науково-педагогічним потенціалом та відповідною матеріальною базою для забезпечення фахівців за спеціальностями:

Основна мета діяльності Сєверодонецького інституту МАУП є забезпечення необхідними і достатніми знаннями та сприяти максимальній практичній спрямованості навчального процесу, встановити оптимальне співвідношення між теоретичними знаннями та практичними навичками, якими має володіти спеціалісти.

Підготовка студентів ведеться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст. Зокрема, основними видами освітньої діяльності є підготовка бакалаврів, спеціалістів, перепідготовка спеціалістів, у тому числі з наданням другої вищої освіти, підвищення кваліфікації за базовими напрямками.

Метою підготовки спеціалістів є підготовка фахівців певної галузі та всебічний розвиток молоді як особистості й найвищої цінності суспільства, збагачення інтелектуального, культурного та творчого потенціалу сучасності, забезпечення достатніх умов для оволодіння системою знань, задоволення потреб суспільства у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян України, забезпечення підприємств та установ міста та регіону кваліфікованими спеціалістами, забезпечення потреб економіки та ринку праці.

До структури СІ МАУП входять:

З року в рік зростає науково-методичний рівень викладачів інституту. Освітньо-наукову діяльність у вищому навчальному закладі забезпечують 50 науково-педагогічних працівника на постійній основі та за сумісництвом, з яких 2 доктори наук, 24 кандидатів  економічних, історичних, мистецтвознавства, психологічних, педагогічних, юридичних, технічних наук, 24 магістрів та аспірантів і здобувачів. До викладання також залучаються  спеціалісти підприємств та установ – директори банків, судді, фахівці з прокуратури, менеджери промислових підприємств, практикуючі психологи та юристи. Неодноразово молодих спеціалістів міська рада відзначала подяками за сумлінну працю, високе відчуття відповідальності за доручені справи, професіоналізм заступника директора з маркетингу та виховної роботи, доцента МАУП Жук Т.О., заступника завідуючого кафедрою «Психології», старшого викладача Лемещенко О.Р., старшого викладача Кісіль О.М. Активна позиція викладацької молоді позволила достойно представити структурний підрозділ МАУП у конкурсі робочої молоді «Молода людина року» (Жук Т.О. та Лемещенко О.Р.)

Діяльність СІ МАУП підпорядковується нормативним документам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міжрегіональної академії управління персоналом, інститутським розпорядженням, спрямованим на вдосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи та укріплення трудової дисципліни. Завдяки цьому відповідно до нових умов усе ширше використовуються сучасні технології навчального процесу, активні методи навчання. Викладацький колектив, керівництво інституту спрямовують навчально-виховний процес на виховання всебічно розвиненої особистості, приєднавшись до Болонського процесу, вдосконалюючи  систему підготовки фахівців відповідно до сучасних умов.

Під час першого набору у 1997 році студентами закладу стали три студента. Протягом усього періоду існування інституту на ринку освітянських послуг випускниками стали понад семисот осіб. Високий рівень підготовки фахівців різного напрямку дає можливість випускникам СІ МАУП плідно працювати на провідних посадах організацій, установ та підприємствах Луганської області та поза її меж. Працевлаштування випускників інституту стало можливим завдяки створенню Студентської кадрової агенції у 2006 році, координаторами роботи якої є студенти четвертих та п’ятих курсів.

Системоутворювальним фактором науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу і студентів СІ МАУП є наукове обґрунтування розв’язання проблемних питань таких як управління ризиками, психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління освітніми ресурсами загальноосвітніх навчальних закладів, праця як соціокультурний феномен, представництво прокурором прав, свобод громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві. Науково-педагогічні працівники постійно працюють над публікаціями. Прикладами таких зусиль є навчальні посібники, конспекти лекцій, навчальні програми та методичні розробки. Цей напрямок роботи в інституті керується деканом, доцентом МАУП Світланою Юріївною Тельной.

В Сєверодонецькому інституті МАУП працює наукове студентське товариство, студентська молодь якого бере участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, науково-освітніх програмах. Підвищувати свій професійний рівень студенти мають можливість під час навчальних, виробничих та переддипломних практиках на підприємствах, установах та організаціях Луганської області.

У межах науково-дослідної роботи щорічно проводиться науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Суспільство і держава», що за роки існування вищого навчального закладу перетворилась з міської на всеукраїнську, що було можливим завдяки вагомого внеску заступника директора з маркетингу та виховної роботи, доцента МАУП Тетяни Олександрівни Жук. Конференції відбуваються при підтримці Сєвєродонецької міської ради та голови міста. У межах кожної конференції, починаючи з 2007 року друкується збірник матеріалів науково-практичної конференції. Проведені міські круглі столи за темами «Розвиток бізнесу в умовах кризи» (2009 рік) при підтримці Сєверодонецької агенції розвитку громади, метою якого стало обговорення та пошук альтернатив розвитку малого та середнього бізнесу м. Сєверодонецька в умовах кризи. На базі інституту разом з Сєверодонецькою агенцією розвитку громади та ТОВ «Штандарт» проведено семінар за темою «Бізнес. Управління ризиками» (2010 рік). Молодь інституту становилися переможцями конкурсу «Податковий альманах», що проводиться податковою адміністрацією м. Сєверодонецька. Щоосені відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сєверодонецької міської ради проводить інтелектуальну гру «Осінній марафон», як популяризація інтелектуальних ігор у молодіжному середовищу, поширенню світогляду молодих людей та урізноманітнення форм виховної роботи, і команда СІ МАУП чотири рази ставала призерами.  

У 2002 році студентами кафедри «Правознавство» отриман Грант Президента України для обдарованої молоді. Під керівництвом викладачів кафедри студенти розробили проект юридичної приймальні по наданню безкоштовних юридичних консультацій незахищеним верствам населення та успішно його реалізують по сьогоднішній день. Робота приймальні направлена на забезпечення конституційних прав та свобод громадян, підвищення юридичної досвідченості населення, задоволення потреб громадян на отримання якісної юридичної інформації.

Навчання у Сєверодонецькому інституті МАУП – це не тільки лекції, сесії, контрольні та курсові роботи. Це цікаве студентське життя, яку організовує при підтримці студентства заступник директора з маркетингу та виховної роботи Тетяна Олександрівна Жук. Особлива увага приділяється вихованню та духовному росту майбутньої української еліти. Успішно діє в інституті студентське самоврядування. Студентська рада СІ МАУП була ініціатором багатьох акцій та виховних заходів у Сєверодонецьку. Студенти постійні учасники та неодноразові призери команд КВК, що проводяться на міському рівні Сєверодонецькою молодіжною радою. Починаючи з 2006 року проводиться конкурс найчарівніших дівчат «Міс МАУП» та фото конкурси. Щосеместру студенти відвідують культурні та історичні міста та пам’ятки регіону та України в цілому. Організовуються заграничні тури для студентів та викладачів. Також для підтримки здорового образу життя проводяться спортивні заходи (турніри з міні-футболу) та дні здоров’я під девізом «Молодь обирає здоров’я».

З 2002 року силами студентської молоді та творчих студентів видається студентська газета «Альма Матер», в якій висвітлюється цікаві моменти студентського життя.

Активісти студентського самоврядування щорічно посилаються на тижневі тренінги «Школа Лідерів».

Слід відзначити, що студенти приймають активну участь у благодійних акціях. Так, у 2012 році була проведена акція «Время ДоброТЫ», що спрямована на допомогу дітям з малозабезпечених сімей міста. Щорічно у грудні місяці проводиться благодійна акція для дітей з пільгових категорій «Молодий Дід Мороз», метою якої є поздоровлення дітей зазначеної категорії з новорічним та Різдвяними святами.  У 2010 році студентська молодь інституту провела акцію «16 днів проти насильства» із запрошенням провідних психологів, журналістів, нарколога, інспектора міліції з питань насильства у сім’ї та представників міської власті.

Першого вересня кожного року проводяться лекції-бесіди «Ми – українці!». У жовтні проводяться святкування Дня українського козацтва (в рамках національно-патріотичного виховання), що супроводжується конкурсом на знання історії козацтва, спортивними змаганнями і обов’язково – приготуванням смачної каші.

Сєверодонецький інститут МАУП в основу системи виховання студентів покладає національну ідею, що забезпечує формування відповідної життєвої позиції сучасної молоді, становлення її як особистості, громадянина і патріота своєї держави.